Een paar jaar geleden werd aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur & Transport (MIT) de ‘R’ van ruimte toegevoegd. Ruimtelijke investeringen en integrale gebiedsontwikkelingen passen nu ook in het Haagse kader voor financiële ondersteuning door het Rijk. MIRT-verkenningen en -onderzoeken worden steeds vaker uitgevoerd door BCI. Recente projecten in Brainport Eindhoven, Arnhem-Nijmegen, West- en Midden-Brabant, Agrofood Zuidoost-Nederland getuigen hiervan.

MIRT

Managing partners Marcel Michon en Paul Bleumink vatten de specifieke BCI-insteek in 5 ‘statements’ samen.

Afwegingskader is nodig

Ga met bestuurders en ondernemers rond de tafel en binnen een uur heb je een waslijst aan wensen en projecten. Maar hoe kom je vervolgens tot een transparante prioritering? Wij ontwikkelden een ‘afwegingscilinder’ waarin met behulp van ‘filters’ (redeneerlijnen, parameters en berekeningen) kan worden gekomen tot een doordachte selectie van projecten, die het meest bijdragen aan de verwezenlijking van de gezamenlijke ambities van Rijk en regio.

Internationale bril verheldert

Veel regio’s hebben ambities die niet op iets tastbaars zijn gestoeld, zoals “onze regio moet in de top-5 van Europa staan op dit terrein”. Inzicht in de concurrentiepositie en omvang en diversiteit van concurrerende clusters (in binnen- én buitenland) ontbreekt vaak. Een goed onderbouwde internationale positionering maakt duidelijk wat realistisch is en wat niet. Het analyseren van topsectoren of clusters op basis van simpele data (aantal vestigingen en werknemers) zegt weinig over internationale concurrentiekracht en onderlinge relaties tussen bedrijven in een cluster in de regio.

Koppel topsectoren aan regio’s en omgekeerd

In het huidige topsectorenbeleid ontbreekt een regionale dimensie. Daarmee steekt Nederland ongunstig af ten opzichte van veel andere landen, zo constateerde de OESO eerder dit jaar. Topsectoren worden alleen maar ‘top’ als er massa en dichtheid ontstaat, kortom als ze (ruimtelijk) clusteren. Mede door ons werk in het buitenland weten we veel van stimulering van topsectoren, clusters en campussen af. Dat is voor een wervende MIRT-visie onmisbaar. We maken in Nederland nog wel eens de fout door regio’s te gemakkelijk samen te voegen, omdat in beide regio’s bijv. de sector agro & food sterk vertegenwoordigd is, zonder dat duidelijk is dat er sterke relaties bestaan tussen bedrijven in die regio’s. Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet in haar rapporten daardoor meer verbanden tussen regio’s dan die er in de praktijk zijn. Het is overigens zeer nuttig om ondernemers uit topsectoren hun beeld te laten schetsen van de kansen die zij zien voor hun eigen branche en of daarbij de relaties met andere bedrijven en kennisinstellingen in de regio versterkt moeten worden.

Eerst E, dan R, vervolgens V en dan I

Bij veel MIRT-verkenningen start het beoogde infrastructuurproject alvast. Wij beginnen echter met een toekomstgerichte Economische verkenning (de vraag naar het toekomstig economisch verdienvermogen en de kracht van het vestigingsklimaat van een regio is niet zo maar uit CBS-statistieken te halen) en bezien de Ruimtelijke voorwaarden en effecten. Dat leidt vervolgens tot Vervoerstromen van personen en goederen, af te wikkelen via verschillende modaliteiten en multimodale knooppunten. De match tussen de toekomstige vervoersvraag en huidige infrastructuurcapaciteit leidt tot nieuwe Infrastructuurprojecten, waarbij het niet altijd om asfalt gaat, maar ook om intelligente infrastructuursystemen en slimme samenwerkingsverbanden.

Geen gedragen projecten zonder gedegen proces

Onze aanpak bestaat niet alleen uit contacten met overheidsambtenaren en -bestuurders. We zoeken ook nadrukkelijk ondernemers en relevante kennis- en onderwijsinstellingen op of nodigen ze uit voor pittige discussies. Dat scherpt de visie en de projecten en helpt ook het Rijk, regio’s en gemeenten om met een MIRT-project écht een stap verder te komen.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI