Stadslogistiek

In toenemende mate vinden economische activiteiten in de stad en de binnenstad plaats. Hiervoor moeten goederen worden aan- en afgevoerd. Stedelijk goederenvervoer heeft vaak een negatieve invloed op de leefbaarheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad. Een voorbeeld is de snelle groei van bestelbussen die in woonwijken pakketten bezorgen door de opkomst van webwinkels. Tegelijkertijd is stadslogistiek essentieel voor detailhandel, horeca, bouwlogistiek en dienstverlening aan ondernemers en bewoners in de stad. Adviseurs van BCI geven logistiek advies en ondersteunen gemeenten en provincies bij het aanpassen van hun vervoersbeleid om zo stadslogistiek slimmer in te richten. Zij zetten daarbij hun logistieke kennis, kennis van smart mobility en contacten met het logistieke bedrijfsleven in.

Logistieke innovaties

BCI is reeds jaren actief in projecten gericht op efficiëntere stadslogistiek. Een deel van deze werkzaamheden wordt verricht in bedrijfsprojecten in opdracht van de grotere spelers op de logistieke markten (verladers en logistieke dienstverleners); een ander deel in opdracht van overheden en projectorganisaties. BCI heeft daardoor aan de basis gestaan van succesvolle logistieke innovaties voor binnenlands goederenvervoer, regionale logistiek en lokale goederenstromen. 

Commissie Stedelijke Distributie, milieuzones en Beter Benutten

Adviseurs van BCI assisteren het rijk, gemeenten en stedelijke regio’s bij de uitwerking van goederenvervoerbeleid, dat gericht is op een efficiënte bevoorrading van de binnenstad. Hiervoor is bijvoorbeeld in opdracht van de Commissie Stedelijke Distributie het in de praktijk veel gebruikte Instrumentenboek Stedelijke Distributie ontwikkeld. Daarnaast helpen onze adviseurs gemeenten bij de voorbereidingen voor de invoering van een milieuzone voor het vrachtverkeer. Ook zet BCI haar logistieke kennis in om stadslogistiek onder te brengen in het Beter Benutten-programma. Voor verschillende regio’s zijn inmiddels succesvolle projecten opgezet om de inzet van bestelbussen te verminderen en goederenvervoer in de stad te verbeteren.

Zero emission, Green Deal ZES

De decentrale overheden en het bedrijfsleven hebben in deze Green Deal afspraken gemaakt om vanaf 2025 uitsluitend zero emission voertuigen in te zetten voor de bevoorrading van de binnensteden. In gemeentelijke proeftuinen worden oplossingen getest waarmee deze doelstelling gehaald kan worden. Onze adviseurs helpen gemeenten bij het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen voor slimme stadslogistiek die in de proeftuinen getest kunnen worden. Momenteel werken onze adviseurs onder andere aan privilegebeleid voor schone vrachtauto’s, het ontwikkelen van een businesscase voor stedelijke hubs, andere vormen van handhaving en het aanscherpen van regelgeving in de binnenstad. 

Intensieve samenwerking logistieke sector

Resultaten zijn in deze projecten bereikt doordat wij samen met bedrijven in de logistieke sector (en vaak in samenwerking met lokale en regionale overheden) de mogelijkheden tot vernieuwing verkennen en de betreffende bedrijven daarna in de praktijk begeleiden in de uitvoering van de verbeterkansen.

Stadslogistiek & BCI advies

De inzet van BCI voor stadslogistiek is onder meer gericht op:

 • Feiten en cijfers rond stadslogistiek
 • Aandragen van creatieve oplossingen voor oplossen van knelpunten bij stedelijke distributie
 • Succesvolle manieren om de sterke groei van bestelverkeer in de stad aan te pakken
 • Voorstellen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren
 • Ontwikkeling van draagvlak onder logistieke ondernemers
 • Integratie van stadslogistiek in gemeentelijk beleid
 • Toepassing van nieuwe technologie en smart mobility en smart logistics oplossingen
 • Begeleiden van implementatie en betrekken van stakeholders bij de uitvoering

Meer weten over Stadslogistiek?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Ambassadeur Stedelijke Distributie: kwantificering effecten beleidssamenwerking
 • Commissie Stedelijke Distributie: instrumentenmap Stedelijke distributie 
 • Connekt: Rekenmodel Stedelijke Distributie
 • Connekt: Gebruikers en inzet van bestelauto’s
 • CROW: selectieve toegang tot binnensteden
 • CROW: ontwikkelen methodiek wikken en wegen stadslogistiek
 • Gemeente Amsterdam: invoering milieuzone Amsterdam 
 • Gemeente Delft: procesondersteuning milieuzone, maatwerkdistributie en protocol logistiek
 • Gemeente Den Haag: voorbereidingen privilegebeleid 
 • Gemeente Groningen: quick-scan E-commerce in regio Groningen-Assen
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch: Actualisering bevoorradingsprofiel
 • Gemeente Maastricht: Bevoorradingsprofiel, support milieumaatregelen goederenvervoer, haalbaarheid milieuzone
 • Gemeente Rotterdam: Optimalisatie venstertijden Stadsregio Rotterdam
 • Gemeente Tilburg: uitwerken bevoorradingsagenda, schoon vervoer in de binnenstad 
 • KPVV: landelijke aanpak stedelijke distributie
 • Ministerie I&M: support logistieke aanpak Beter Benutten
 • Ministerie I&M: netwerkanalyse logistieke ontkoppelpunten
 • Provincie Drenthe: realisatie logistieke hub Eelde
 • Stadsgewest Haaglanden: Maatwerkdistributie Haaglanden
 • Stadsregio Amsterdam: regionaal bevoorradingsprofiel

Cases