Smart logistics

Smart mobility is de verzamelnaam voor de grootschalige inzet van nieuwe technologieën en gedragsbeïnvloeding, die gebruikt worden voor het minimaliseren van de negatieve effecten van de toenemende mobiliteit. Smart mobility leidt tot minder files door ontwikkeling van, slimmere personenauto’s, handige apps voor filevrije wegroutes en shared personenvervoerconcepten.

Ook in het goederenvervoer is smart mobility aan de orde van de dag. De praktijk van smart logistics (smart mobility in het goederenvervoer) biedt nieuwe kansen voor het verkeers- en vervoersbeleid voor steden en regio’s. Door het gebruik van coöperatieve Intelligent Transport Systems (C-ITS) en betere data-uitwisseling tussen logistiek en verkeer kunnen verkeersstromen en individuele weggebruikers goed op elkaar afgestemd worden, met als gevolg kortere reistijden, een grotere verkeersveiligheid en een verbetering van de luchtkwaliteit.

Smart mobility & Goederenvervoer

smart logistics (smart mobility in het goederenvervoer) staat synoniem aan de ontwikkeling van intelligente transportsystemen. Er wordt volop geëxperimenteerd met bijvoorbeeld truck-platooning, nieuwe routeplanningssoftware, digitalisering van informatiestromen en de uitwisseling van data tussen het logistieke systeem en het verkeerssysteem.

Transport efficiency door smart logistics

Digitalisering, big data, snelle technologische ontwikkelingen in voertuigen en infrastructuur en toenemende samenhang in systemen voor data-uitwisseling en analyse bieden steeds meer mogelijkheden om de efficiency van het goederenvervoer te vergroten. De praktijk van smart logistics biedt nieuwe kansen voor het gemeentelijk of provinciaal verkeersplan en is een stevige basis voor het vervoersbeleid voor steden en regio’s. Door het op elkaar afstemmen van het vervoersaanbod en nieuwe verladingsconcepten kan verkeerscongestie worden tegengegaan. Smart logistics-initiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan verdere efficiency in het goederenvervoer in de stad (stadsdistributie), het vervoer tussen stedelijke centra en in de belangrijke corridors tussen zeehavens en het achterland.

Smart logistics & BCI advies

De vraag is hoe de smart logistics-kansen verzilverd kunnen worden, hoe nieuwe innovatieve oplossingen kunnen worden geïmplementeerd en hoe verladers en logistieke dienstverleners betrokken kunnen worden bij concrete projecten. Om een vertaalslag van deze logistieke innovaties naar toepassing in de logistieke praktijk mogelijk te maken, is inzicht nodig in de ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor de verschillende werkvelden. Buck Consultants International biedt dit inzicht door directe betrokkenheid bij nationale en internationale netwerken en projecten in de wereld van smart mobility en smart logistics. 

Als business consultant biedt BCI de volgende diensten op het gebied van smart logistics:

 • Monitoren van actuele logistieke ontwikkelingen
 • Marktanalyses
 • Voorbereiden van integratie van Smart Logistics in verkeers- en vervoerbeleid
 • Voorbereiden toepassing van innovatieve logistieke systemen
 • Inbreng en begeleiding van vervoerders, logistiek dienstverleners en verladers in praktijkexperimenten
 • Implementatie van nieuwe logistieke ontwikkelingen in de dagelijkse bedrijfsvoering
 • Integratie smart logistics in nieuwe verkeer- en vervoerplannen
 • Training en begeleiding medewerkers verkeer en vervoer m.b.t smart logistics

Meer weten over Smart logistics?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, praktijkexperiment anti-ongevalssystemen in vrachtauto’s
 • Provincie Noord-Brabant, projectmanagement ontwikkeling testomgeving smart mobility
 • SmartwayZ.NL; ontwikkeling projectplannen Smart Mobility logistiek
 • Udrive-consortium, projectmanagement praktijkonderzoek natuurlijk rijgedrag vrachtautochauffeurs
 • Private equity onderneming: marktonderzoek ter voorbereiding op investering in smart mobility sector
 • Gemeente Tilburg: detachering smart mobility

Cases