In het nieuwe Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat is als één van de prioritaire projecten de Delta Corridor opgenomen. Dat is een nieuwe buisleidingenbundel tussen Rotterdam, het Chemiecomplex Chemelot en Noordrijn-Westfalen, die grondstofbuisleidingen combineert met transitieleidingen voor waterstof en CO2.

Buisleidingencorridor

Een half jaar geleden rapporteerde Buck Consultants International over de noodzaak en wenselijkheid van nieuwe buisleidingen tussen Rotterdam, het chemiecomplex Chemelot in Zuid-Limburg en Noordrijn-Westfalen. De opdrachtgevers (Havenbedrijf Rotterdam, Ministerie I&W en Chemelot en in nauwe samenwerking met de Ministeries van EZK en BZK en vier betrokken provincies) toonden zich enthousiast over de conclusies. Logisch ook want de aanleg van nieuwe buisleidingen voor het transport van butaan, propeen, waterstof en CO2 levert een aantal duidelijke voordelen op:

Er gaan minder treinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute. Dat biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld woningbouw in de buurt van het spoor.

De industrie op Chemelot krijgt er veilige, betrouwbare en duurzame verbindingen met andere industrieclusters bij. Dat versterkt de concurrentiepositie van de bedrijven op Chemelot en is daarmee goed voor de economie en de werkgelegenheid.

De aanleg van de transitieleidingen voor waterstof en CO2 maakt dat de industrie de mogelijkheid heeft om productieprocessen te verduurzamen.

De haven van Rotterdam zet in op de grootschalige productie en import van waterstof. Infrastructuur is nodig om de waterstof naar industrie in het achterland te transporteren. Beschikbaarheid bundel trekt lading aan, levert bedrijvigheid/werkgelegenheid en opbouw positie haven als dé groene hub van Noordwest-Europa op.

Voor bedrijven langs de route die een van deze vier stoffen kan gebruiken of produceert ontstaan ‘meekoppelkansen’. Bijvoorbeeld voor de industrie op Moerdijk.

Lees het eerdere persbericht op de website van BCI.

Lees het volledige rapport inclusief brief van de minister op Rijksoverheid.

Naast MIRT ook een MIEK

Annaloog aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), met tweejaarlijks bestuurlijke overleggen tussen Rijk en Regio per landsdeel (BO MIRT), stelt het Rijk vanaf dit jaar een meerjarenprogramma op voor de energie- en klimaatinfrastructuur van de toekomst, het zgn. Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat, oftewel MIEK.

Het doel van het MIEK is om met meer regie en het wegnemen van knelpunten de besluitvorming van projecten te versnellen en systeemintegratie te bereiken voor de aanleg van energie- en grondstoffen-infrastructuur in Nederland. Oftewel: versnelling aan te brengen in de Nederlandse industriële energietransitie door het ondersteunen van infrastructuur-projecten van nationale betekenis. Het MIEK is een belangrijk instrument om invulling te geven aan de regierol. Het programma geeft de planning en voortgang van projecten weer en organiseert stapsgewijze en versnelde besluitvorming in fasen met oog voor integrale afweging, systeemintegratie en gedragen ruimtelijke inpassing.

Deltacorridor opgenomen in het MIEK

Een half jaar na oplevering van de BCI-Haalbaarheidsstudie is de “Delta Corridor” (lees: nieuwe buisleidingenbundel Rotterdam – Zuid-Limburg – Noordrijn-Westfalen) opgenomen in het allereerste projectenoverzicht van het MIEK.

Deltacorridor opgenomen in het MIEK

Bron: MIEK overzicht 2021 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2021)

De “Delta Corridor” vormt hiermee één van de projecten van nationale betekenis om de beoogde systeemintegratie en versnelling te verwezenlijken. Op de kaart staan ook de overige prioritaire projecten.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI