Ruimtelijke economie

Het ontwikkelen van een sterke, innovatieve economie is een belangrijke prioriteit voor gemeenten, regio’s en provincies. Ook voor bedrijven is een goed functionerende bedrijfsomgeving van groot belang om zich te kunnen ontwikkelen. Nieuwe technologische en economische impulsen én maatschappelijke veranderingen hebben hun ruimtelijke uitwerking in regio’s, waarbij de specifieke uitgangspositie en ontwikkelingskansen uiteraard verschillend zijn. Het is belangrijk om strategie en uitvoeringsprogramma zodanig te formuleren dat ambities gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast om bij concrete plannen niet alleen te werken aan het verstevigen en vernieuwen van de lokale of regionaal-economische basis, maar ook aan te aanhaken op (inter)nationale fysieke en innovatienetwerken. De opgave is blijvend aantrekkelijk, innovatief en bereikbaar te zijn. 

Vestigingsklimaat

De economie van een gemeente of regio is van belang voor inwoners en bedrijven. Als be-drijven op zoek zijn naar vestigingslocaties of herstructurering van bedrijventerreinen kijken ze naar het totale (regionale) economische vestigingsklimaat: welke clusters zijn sterk ver-tegenwoordigd, welke kennisinstellingen zijn er gevestigd, hoe ziet de arbeidsmarkt er nu en in de toekomst uit, is er een passend gebouw of terrein beschikbaar, is de (multimodale) bereikbaarheid goed?

Economische visie & Strategie

Met als startpunt het huidige economische profiel, met zijn eigen sterke en zwakke punten en inspelend op nieuwe kansen en bedreigingen zijn regio’s en gemeenten op zoek naar een ‘stip op de horizon’, een economische visie voor de lange termijn. Afhankelijk van visie en ambitie(niveau) worden strategie en actieprogramma uitgewerkt om deze visie te verwezenlijken. Dit proces vergt inzicht in de huidige economische positionering (ook ten opzichte van concurrenten), maar ook kennis van ontwikkelingen, trends, nieuwe mogelijkheden en hoe daar concreet op in te spelen.

Economisch actieplan 

Gemeenten, regio’s en provincies formuleren concrete actieplannen waarbij bedrijven en overheden (en vaak ook kennisinstellingen) samen werken aan het verbeteren van het vestigingsklimaat. Voortbouwend op een grondige analyse van het huidige vestigingsklimaat op basis van kwantitatieve bronnen zoals LISA, CBS en KvK en kwalitatieve methoden zoals interviews, workshops en kennisfestivals wordt een op de toekomstgerichte ruimtelijk economische ontwikkelingsagenda met breed draagvlak opgesteld, met aandacht voor onder meer:

 • Versterking van de economische structuur
 • (Verdere) ontwikkeling van economische clusters
 • Bieden van voldoende vestigingsruimte met de juiste kwaliteit voor allerlei soorten bedrijven (werklocaties)
 • Versterking van (kennis)netwerken
 • Verbeteren van aansluiting onderwijs op arbeidsmarktvragen vanuit het bedrijfsleven
 • Acquisitie van nieuwe bedrijven
 • Transparante organisatorische opzet om de geformuleerde ambities te realiseren

Ruimtelijke economie & BCI advies

Op het gebied van ruimtelijke economie is Buck Consultants International intensief betrokken bij het opstellen van een visie, strategie en uitvoeringsagenda voor provincie, regio of gemeente. We analyseren, maken scherpe ‘foto’s’, gaan in gesprek over toekomstige ambities, knelpunten en werken dat uit in concrete actieplannen en uitvoeringsstructuren (triple helix). De economische strategie en ontwikkelingsagenda spelen in op kansen en opgaven op (‘brede’) terreinen als ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, mobiliteit en arbeidsmarkt.

Onze toegevoegde waarde

 • Marktkennis vanuit een economische invalshoek
 • Groot netwerk in Nederland en buitenland bij het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden op alle niveaus
 • Brede ervaring met opgaven ten aanzien van innovatie, clusters, arbeidsmarkt, bedrijfslocaties

Voorbeeldactiviteiten van ons bureau

 • Formuleren economische visie en strategie
 • Analyseren van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor toekomstige economische kracht
 • Opstellen agenda / economisch actieplan voor ontwikkeling van een regio of gemeente
 • Versterken innovatiekracht / verstevigen speerpuntclusters

Meer weten over Ruimtelijke economie?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Economische actieplannen voor meer dan 40 gemeenten waaronder Albrandswaard, Almere, Bernheze, Doetinchem, Haarlemmermeer, Lingewaard, Venlo, Maastricht en Zutphen
 • Kamers van Koophandel Flevoland, Gooiland en Eemland: Strategische samenwerking
 • Kamer van Koophandel Rijnland: Economische vitaliteit Groene Hart
 • Projectbureau Groene Hart: Bedrijven in het Groene Hart
 • Provincie Flevoland  /  Kamer van Koophandel Flevoland: Bedrijfsverplaatsingen uit Flevoland
 • Provincie Flevoland: Ondernemingshuis Flevoland
 • Provincie Flevoland: Stimulering bedrijfsinitiatieven
 • Provincie Gelderland: Evaluatie Gelders sociaal-economisch beleid
 • Provincie Gelderland  /  Provincie Overijssel: Ontwikkelingsmogelijkheden agroindustrie en agrologistiek in de A1-Protein Corridor
 • Provincie Limburg  /  Provincie Noord-Brabant / Provincie Zeeland: Analyse en synergietoets projectvoorstellen Zuid-Nederland in het kader van maatregelen voor economische structuurversterking
 • Provincie Limburg: Toekomstverkenning Limburg 
 • Provincie Noord-Brabant: Actieprogramma Economie & Milieu
 • Provincie Utrecht: naar een ruimtelijk economische strategie
 • Provincie Zeeland: Economische ontwikkelingsvisie en actieprogramma
 • Provincie Zuid-Holland: Economische Strategie Zuidvleugel
 • Regio Hollandse IJssel: Hollandse IJsselzone als werkgebied
 • Regio Noordoost-Brabant: Verankering bedrijven in de regio
 • Regio West-Brabant: Monitoring Regionaal Economisch Actieprogramma
 • Samenwerkingsverband Midden-Brabant: Ontwikkelingsschets Langstraatcorridor
 • Samenwerkingsverband West-Veluwe: Economisch Actieprogramma
 • Stimuleringsprogramma Regionale Economie Rivierenland: Regionaal Economische Visie en Actieplan

Cases