De provincie Zuid-Holland heeft middels het programma Kansen voor West een financiële bijdrage van maar liefst €3 miljoen toegekend aan innovatiecampussen in de regio. De campussen brengen een innovatie-ecosysteem samen waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken. Ze spelen een essentiële rol in het realiseren van de ambities in de Groeiagenda Zuid-Holland, het stimuleren van innovatie, het creëren van nieuwe bedrijvigheid en de reductie van CO2. Het geld is bedoeld om de campussen te versterken en de samenwerking met mkb-partijen te vergroten. Daarnaast bevordert de subsidie de samenwerking tussen de innovatiecampussen.

Lees dit artikel ook via Economic Board Zuid-Holland

Op weg naar een innovatief Zuid-Holland dankzij “Kansen voor West”

De subsidies aan de campussen worden verstrekt vanuit het meerjarig subsidieprogramma “Kansen voor West” dat onder andere gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een belangrijke doelstelling van dit programma is de versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën.

Provincie Zuid-Holland heeft de zeggenschap over een vastgesteld deel van het budget van “Kansen voor West” en een gedeelte hiervan wordt gebruikt voor het versterken van innovatiecampussen. Voor Zuid-Holland betekent dit concreet dat vijf campussen in de regio financiële steun ontvangen: TU Delft Campus en Leiden Bio Science Park ontvangen €900.000, daarnaast hebben Biotech Campus Delft, NL Space Campus en Erasmus MC Campus elk €400.000 toegekend gekregen. Met deze financiële steun kunnen de campussen en campusorganisaties een volgende stap zetten in de doorontwikkeling en wordt de betrokkenheid van het mkb op de campussen vergroot. De campussen kunnen zo een nog grotere rol spelen in het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid om de transitie te maken naar een economie waarin duurzaamheid en welzijn centraal staan.

Op donderdag 7 maart heeft Gedeputeerde Meindert Stolk de subsidiecheque uitgereikt aan de vijf innovatiecampussen, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Delft. Gedeputeerde Meindert Stolk, Economie en Innovatie: “Wij zijn erg blij met het Kansen voor West-programma. Dit programma biedt ons als provincie de kans om in campussen te investeren, waardoor we de overgang naar een duurzame, circulaire en digitale economie kunnen versnellen. De subsidies die ik heb mogen uitreiken, worden voornamelijk ingezet voor verdere groei en doorontwikkeling. Ik kijk er zeker naar uit om binnenkort bij alle campussen langs te gaan en te zien hoe deze subsidies worden ingezet.”

Een gezamenlijke Investerings- en Samenwerkingsagenda

In opdracht van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland heeft adviesbureau Buck Consultants International een gezamenlijke investerings- en samenwerkingsagenda voor de campussen in Zuid-Holland opgesteld. Deze agenda geeft richting aan de ontwikkeling van de campussen en daarnaast worden terreinen voor samenwerking geïdentificeerd. Meer samenwerking helpt om het volledig potentieel van de campussen te benutten en oplossingen voor de grote maatschappelijke transities te versnellen.

Buck heeft berekend dat er voor al deze investeringen – zoals beschreven in de ‘Investerings- en Samenwerkingsagenda’ – minimaal €54 miljoen nodig is. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat de campusorganisaties de capaciteit hebben om deze plannen uit te werken en financiering te verkrijgen. Deze financiering zal in veel gevallen afkomstig zijn van diverse partijen, waaronder overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau.

Kopgroep Innovatiecampussen

Vanuit een gedeelde ambitie om technologieoverdracht naar en via bedrijven te bevorderen, hebben de vijf Zuid-Hollandse campussen de afgelopen jaren hun krachten gebundeld. In de Kopgroep Innovatiecampussen wisselen zij kennis uit en zorgen ze ervoor dat beschikbare financiering optimaal wordt benut. De campussen hebben een gedeelde ambitie, maar variëren sterk in ontwikkelingsfase: van de Erasmus MC Campus (die pas recent is begonnen), tot de (universitaire) campussen in Leiden en Delft, die al jaren volwassen zijn en een sterk fundament hebben gelegd voor verdere groei. Deze diversiteit biedt een omgeving voor wederzijdse leerervaringen.

De Kopgroep Innovatiecampussen werkt met specifieke aandacht voor de Groeiagenda Zuid-Holland. Samen met meer dan 80 sleutelspelers in Zuid-Holland is de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) partner van deze Groeiagenda, waarin sterk wordt gefocust op het stimuleren van innovatie, het creëren van nieuwe bedrijvigheid en de reductie van CO2 in Zuid-Holland. Onze regio telt veel verschillende fysieke locaties die van groot belang zijn voor het behalen van de doelen van de Groeiagenda Zuid-Holland.

De vijf eerdergenoemde innovatiecampussen (TU Delft Campus, Leiden Bio Science Park, Biotech Campus Delft, NL Space Campus en Erasmus MC Campus) hebben hier een substantieel aandeel in. Wil je meer weten over deze campussen? Hieronder hebben we de vijf Zuid-Hollandse innovatiecampussen en hun visies voor je op een rijtje gezet.

©Buck Consultants International, 2022

©BCI / Ministerie Economische Zaken en Klimaat

 

#1 TU Delft Campus

TU Delft Campus is een internationaal toonaangevend innovatie-ecosysteem met een focus op radicale innovaties op het gebied van Robotica, Quantum, Health &Tech en de Energietransitie. Op dit moment telt de campus 31.000 studenten en 3600 medewerkers van diverse onderwijs- en kennisinstellingen. Op de campus zijn 12 fieldlabs gevestigd, 200 startups verspreid over zes verschillende hubs en ongeveer 50 bedrijven met in totaal 5000 medewerkers. Op de campus werken onderzoekers, ondernemers en studenten samen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken – a community pioneering for change.

#2 Leiden Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is de nr. 8 Bio tech campus van de wereld en de grootste bio tech en Life Sciences & Health (LSH) campus van Nederland. De clustering van hoogwaardig onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg en bedrijvigheid trekt studenten, wetenschappers en ondernemers vanuit de hele wereld naar het Leiden Bio Science Park. Deze campus telt 425 organisaties en er werken meer dan 22.000 professionals. Er studeren meer dan 22.000 studenten. op zowel mbo, hbo als wo niveau. Van het eerste onderzoek van een molecuul tot de toepassing in de patiënt vindt op het LBSP plaats. Van start-ups, scale-ups tot corporates zoals Johnson & Johnson en Bristol Myers Squibb en Galapagos. Een uniek en compleet ecosysteem op 125 hectare grond. Het LBSP is daarmee een toonaangevend Innovation District, waar mensen uit verschillende domeinen en sectoren elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken, waar wordt gewoond, gewerkt en ontspannen. De komende jaren worden er in de fysieke ruimte nog meer elementen toegevoegd die de levendigheid, de kans op toevallige ontmoetingen en het stimuleren en faciliteren van open innovatie verder vergroot en daarmee toepassingen die levens verlengen en verbeteren.

#3 Biotech Campus Delft

De Biotech Campus Delft (BCD) is de grootste open innovatiecampus in Europa gericht op biotechnologie die de transitie naar een duurzame, biobased economie een boost geeft. Ze ondersteunt de hele innovatiecyclus, van onderzoek en pilot tot productie. De Biotech Campus Delft speelt een cruciale rol in het bevorderen van een biobased economie, waarbij het zorgvuldig benutten van natuurlijke grondstoffen en het waarborgen van een verantwoorde leefomgeving centraal staan. De ambitie van de Biotech Campus Delft is om een internationaal erkende open innovatiecampus te zijn op het gebied van industriële biotechnologie, met als voornaamste doel om middels een open innovatie-ecosysteem de totstandkoming van een duurzame, biobased economie te versnellen.

#4 NL Space Campus

De NL Space Campus fungeert als het centrale ontmoetingspunt voor zowel de nationale als internationale space sector. Het campusgebied omvat belangrijke instellingen zoals ESA test centrum ESTEC, het EUSPA Galileo Reference Centre (GRC), het Space Business Innovation Centre (SBIC), met het ESA incubatieprogramma, en Space Expo. Bovendien is de Leiden Delft Erasmus (LDE) alliantie een vooraanstaande partner en kennispoot in dit geheel. De NL Space Campus heeft de ambitie om een hotspot te zijn voor innovatieve space gerelateerde startups en scale-ups waar gevestigde bedrijven, studenten, wetenschappers, young professionals en overheid samenkomen en samenwerken. Het doel van de campus is uit te groeien tot een centrale plek voor de space community en de hotspot voor de ontwikkeling van commerciële space ondernemers. Een plek waar (internationale) ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en andere (maatschappelijke) belanghebbenden elkaar ontmoeten, samenwerking initiëren en gestimuleerd en gefaciliteerd worden kennis te delen en verder te ontwikkelen.

#5 Erasmus MC Campus

De Erasmus MC Campus heeft de ambitie om de toonaangevende HealthTech-campus van Nederland te zijn, waar ondernemers, bedrijven, studenten en (zorg)instellingen van over de hele wereld samenkomen. Hier versmelten onderzoek, onderwijs, wetenschap en technologie om baanbrekende innovaties te bedenken en deze sneller te implementeren met het oog op de toekomstige gezondheidszorg. Visie is om een campus te zijn waar zorgorganisaties, vernieuwende bedrijven op het gebied van gezondheid en technologie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de toekomst samenwerken om de nieuwste technologische ontwikkelingen in de praktijk te brengen.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI