Gebiedsontwikkeling

Gebiedsopgaven spelen op verschillende schaalniveaus. Het kan een concreet deelgebied als de herstructurering van bedrijventerrein zijn, de directe omgeving van een station of een stadsrandzone betreffen, of gemeentelijk- , regionaal- , corridor- of zelfs landsdeel niveau, denk aan het REOS-gebied dat de noordelijke Randstad, de zuidelijke Randstad en de Brainportregio Eindhoven omvat.

Centrale vraag: op welke wijze kan de vereiste integrale benadering worden ingevuld in een proces van co-creatie van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren? Steeds meer blijkt wetgeving en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening een grote rol te spelen bij de daadwerkelijke ontwikkeling van een gebied. 

Omgevingswet

Hoewel de feitelijke invoering van de Omgevingswet nog even op zich laat wachten, zijn overheden op verschillende schaalniveaus druk aan de slag om vanuit ambities voor en visies op de mogelijke ontwikkeling van een gebied te werken aan omgevingsvisies en  -plannen. Het maken van gebiedsontwikkelingen is ‘vormvrij’ en daardoor per situatie verschillend.

De Omgevingswet beoogt een bundeling van de wetgeving en regels omtrent de gehele fysieke leefomgeving te realiseren. De doelen zijn: plannen beter op elkaar af te stemmen, stimuleren van duurzame projecten en meer ruimte bieden aan gemeenten om hun omgevingsbeleid beter af te stemmen op eigen ambities en behoeften.

Ruimtelijke ordening - Ladder voor Duurzame Verstedelijking

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een belangrijk instrument om weloverwogen ruimtelijke ordening te bewerkstelligen.

Ladder voor Duurzame Verstedelijking

De ladder is in 2017 bijgesteld, waarbij de treden van de ladder anders zijn geformuleerd (en de tweede trede van de ladder is verdwenen), regionale behoefte is vervangen door ‘behoefte’ en de rol van de provincie is veranderd (minder sturingsmogelijkheden, meer samen optrekken). Wat van belang blijft is een gedegen onderbouwing van een plan. 

Economische Effectrapportage

Indien regio’s ervoor kiezen om strengere milieuwetgeving te hanteren in relatie tot de Europese wetgeving is een Economische Effectrapportage noodzakelijk. Deze effecten hebben een tweeledig karakter. Het gaat om het niet kunnen verzilveren van economische kansen, maar ook om het mogelijkerwijs verzwakken van de relatieve concurrerende positie van een regio. 

Gebiedsontwikkeling & BCI advies

Buck Consultants International is op tal van plekken betrokken bij de totstandkoming van gebiedsontwikkelingsvisies. Onze adviseurs vervullen een rol in alle drie stadia van de ontwikkeling van een specifiek gebied of zone: van ideefase (opstellen masterplan met expliciete aandacht voor de economische haalbaarheidsanalyse), via uitvoeringsstrategieën (afspraken met betrokken partijen om opgestelde plannen ook te kunnen realiseren) naar implementatie en realisatie van plannen.

Gemeenschappelijke kenmerken in de werkwijze van Buck Consultants International bij dit soort projecten zijn 

 • Integrale aanpak met aandacht voor o.a. werken, wonen, infrastructuur en mobiliteit, natuur en landschap
 • Verwerven van een breed draagvlak (co-creatie met stakeholders)
 • Concreet zodat bedrijven, inwoners en andere betrokkenen de meerwaarde kunnen beoordelen
 • Inspelen op kansen die ruimtelijke ordeningsinstrumenten (Omgevingswet, Ladder voor Duurzame Verstedelijking) bieden
 • (middel) Lange termijn focus, vertaald in concrete projecten en kortetermijnmaatregelen 

Het onderscheidend vermogen van onze adviseurs is gelegen in de combinatie van ruime ervaring met dit soort complexe processen met inhoudelijke kennis over specifieke thema’s of een bepaalde regio en met het (durven) doorrekenen van ontwikkelingen en aannames (via business cases en MKBA’s). Doel: realistisch-ambitieuze plannen, die ook echt worden gerealiseerd.

Buck Consultants International logo uitleg

Voorbeeldactiviteiten van ons bureau 

 • Gebiedsvisie / gebiedsagenda
 • Omgevingsvisie 
 • Ontwikkeling en marktanalyse van innovatief (vastgoed)concept
 • Business case
 • Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse
 • Procesmanagement
 • Projectmanagement

Meer weten over Gebiedsontwikkeling?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Gemeente Aalsmeer: PrimaViera
 • Gemeente Amsterdam: Conceptontwikkeling CS Amsterdam
 • Gemeente Eindhoven: Brainport Avenue
 • Gemeente Eindhoven: MKBA Groene Corridor/Strijp
 • Gemeente Haarlem: Beoordeling plannen spoorzone
 • Gemeente Nijmegen: Kansen Novio Tech Campus
 • Gemeente Nijmegen: Waalfront
 • Gemeente Tilburg: Spoorzone
 • Gemeente Venlo: Economische Effecten Venlo Trade Port
 • Ministerie van Infrastructuur & Water: Gebiedsagenda's, naar een nieuwe werkwijze
 • Provincie Utrecht: naar een ruimtelijk economische strategie
 • Provincie Utrecht: Nieuwe Hollandse Waterlinie

Cases