Marketing van technologie, science parks en campussen

Clusters en campussen zijn belangrijk voor bedrijven als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten door bijvoorbeeld toegang tot specifieke kennis, toegespitste onderzoeksfaciliteiten en beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel. Het belang van toegang tot (directe) kennis en technologie is groter geworden door open innovatie en een campus of een cluster faciliteert dit. Clusters en campussen hebben in de afgelopen jaren hun toegevoegde waarde bewezen voor zowel bedrijven als regionale ontwikkeling. In Nederland zijn er meer dan 200 initiatieven en op wereldschaal een veelvoud hiervan. Bedrijven zoeken locaties die de meeste meerwaarde hebben op het gebied van innovatie en dit zijn in veel gevallen campussen.

Clusterversterking & Campusontwikkeling

Bij clusterversterking en campusontwikkeling is de centrale vraag hoe bedrijven te verleiden zodat ze zich aan een cluster of campus binden waardoor ze hun producten of diensten sneller, beter en/of kostenefficiënter kunnen ontwikkelen. Belangrijke vraag daarbij is: wat is het juiste recept om onderscheidend te zijn, waarde toe te voegen voor bedrijven en voor de regionale economie?

Ontwikkelingsambitie

De ontwikkeling van een cluster of een campus kent verschillende ontwikkelingsfasen met elk zijn eigen uitdaging. Campusontwikkeling is geen ‘recht toe recht aan-proces’ aangezien veel factoren een rol spelen. Vanuit BCI zijn een tweetal handzame ‘tools’ ontwikkeld die toegepast kunnen worden van ‘ideefase’ tot de ‘volwassen fase’.

De eerste is de BCI-clusterklok en de tweede zijn de 11 succesfactoren voor een campusontwikkeling. Essentieel is om te realiseren dat een cluster succesvol kan zijn zonder een campus, maar een campus niet succesvol kan zijn zonder een dynamisch en levendig cluster. Beide tools geven in één opslag weer waar de campus of cluster staat, wat goed gaat en wat beter kan.

Vermarkten van een regionale technologiebasis

De identiteit van een cluster of een campus is vergelijkbaar met DNA van een mens en is per definitie uniek. De BCI-tool Technology Base Mapping staat aan de basis van het ontrafelen van het DNA. De ontwikkeling van het DNA van een cluster of campus bestaat op hoofdlijnen uit twee stappen:

 • Identificeren in welke specifieke technologie of combinaties daarvan is een campus of een cluster onderscheidend
 • Het vertalen van deze propositie naar bedrijven die, gezien hun profiel en activiteiten, deze waardepropositie op hun netvlies moeten hebben staan

Het vermarkten van een campus of een cluster gaat verder dan een brochure, het gaat om de specifieke waardepropositie van de aanwezige kennis en technologie. Hoe krachtiger de waardepropositie des te aantrekkelijker voor bedrijven, hoe succesvoller de ontwikkeling.

Marketing van technologieclusters, science parks en campussen & BCI advies

Buck Consultants International helpt clusters, campussen en science parks in binnen- en buitenland bij onder andere:

 • Strategieontwikkeling
 • In kaart brengen van de sterkten en zwakten, onder andere aan de hand van BCI’s Cluster Klok en de 11 succesfactoren van een campus
 • Technology based marketing: het ontwikkelen van een gerichte marketingstrategie op basis van de technologie die (potentieel) aanwezig is
 • Businessplan ontwikkeling
 • Het opstellen van sectorspecifieke waardeproposities

Meer weten over Marketing van technologie, science parks en campussen?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Nationale Campussenonderzoek - Sinds 2010 een tweejaarlijks onderzoek naar de dynamiek van de campussen in Nederland
 • Nationaal Campussen Overleg - In 2013 is het Nationaal Campussen Overleg (NCO) ontstaan, op initiatief van BCI en gestimuleerd door het Ministerie van Economische Zaken. Destijds bleek dat het een meerwaarde handig was, m.n. in contacten met de landelijke overheid, dat er één platform kwam van de grotere, volwassen campussen. BCI vervult momenteel de rol van secretaris
 • Naar een campuspropositie Top Innovatiecampussen Nederland - BCI heeft in opdracht van de top 8 campussen een campuspropositie uitgewerkt die als teaser gaat werken om partijen te interesseren (o.a. Nederlandse Investeringsinstelling en het Europese Fonds voor Strategische Investeringen) om in campusvastgoed te investeren. De propositie omvat o.a. een portefeuille met verschillende projecten (gebouwen en onderzoeksfaciliteiten)
 • Visie Innovatiecampus Kennispark Twente - De stakeholders hadden behoefte aan nieuwe ontwikkelingsvisie. Belangrijke uitdagingen hierin zijn het uitbouwen van het onderscheidend vermogen van de campus, het nader identificeren van doelgroepen, het stimuleren van meer private betrokkenheid en het versterken van de samenwerking tussen allerlei betrokkenen. Samen met het ruimtelijk adviesbureau Kuiper Compagnons heeft BCI de stakeholders ondersteund bij het opstellen van deze ontwikkelingsvisie
 • Pivot Park - Het Pivot Park in Oss is in 2011 ontstaan na de grootschalige herstructurering van MSD. Het doel was het opstellen van een businessplan en daaraan gerelateerd een beleidsdocument. Het plan omvat het ontwikkelen van wervende waarde proposities, het benoemen van marktdoelgroepen en het ontwikkelen van een aantrekkelijk vastgoed- en vestigingsproduct
 • Space Campus - De focus van het onderzoek ligt op de potentie van het economisch concept van de Space Campus in Noordwijk. Op basis van de een grondige analyse van de huidige situatie (SWOT-analyse), formuleren van een onderscheidende propositie, identificeren van kansrijke doelgroepen en marktdynamiek is een ontwikkelingsstrategie opgesteld (o.a. clusterversterking, ruimtelijke condities, governance en financiering)
 • Technologische Innovatie Campus Delft - Het opstellen van een Masterplan. Het doel was om draagvlak en vertrouwen te creëren bij Rijk en EU, materiële en immateriële steun en belangstelling te genereren bij kennispartners, overheden, investeerders en kennisondernemers, de alliantie rondom TIC Delft te versterken en gastheerschap van Delft vorm te geven
 • Biotech Campus Delft - Het opstellen van een ontwikkelingsstrategie op basis de match tussen de 11 succesfactoren van een campus en de Biotech Campus Delft, kansrijke doelgroepen, verwachte marktdynamiek en value propositions
 • Automotive Campus - Analyse van de marktdynamiek en -potentieel. Op basis hiervan is een businessplan opgesteld waardoor de meest urgente zaken programmatisch worden opgepakt met als doel het realiseren attractieve en succesvolle campus
 • Energy & Health Campus Petten - Opwaardering Onderzoeklocatie Petten (OLP) tot Energy & Health Campus (EHC). BCI heeft de ambitie vertaald in een concrete roadmap op basis van stakeholdersanalyse, marktanalyse en ontwikkelingsrichtingen voor de herontwikkeling van de locatie
 • World Food Center - De focus van het onderzoek lag op conceptontwikkeling en marktvraag

Cases