Agrologistiek

Nederland heeft een toonaangevende positie als het gaat om de export van agrarische producten. In omvang gemeten is Nederland na de VS de tweede exporteur ter wereld. Deze toppositie is gebaseerd op een combinatie van binnenlands geproduceerde producten en geïmporteerde producten (met name fruit), die worden verwerkt en vervolgens (inter)nationaal worden verhandeld en gedistribueerd. Zo’n 75% van de Nederlandse export van agroproducten blijft binnen de Europese Unie, hetgeen de sterke positie van Nederland als productielocatie en draaischijf voor Europese markten illustreert.

De laatste jaren is een positieverandering van de traditionele agrarische gebieden (productiegebieden en Greenports) te constateren: minder alleen een rol als producent op- en overslagplaats, maar in toenemende mate en positie als regisseur van internationale ketens. De samensmelting (of cross over) met logistiek wordt steeds evidenter, samengevat met de term agrologistiek. Agrologistiek heeft betrekking op transport, opslag, distributie en regie van agrostromen - food en non-food - in de gehele agroketen, van grondstof tot consument. Structurele wijzigingen in ketens als gevolg van onder andere digitalisering, verticale integratie en een grotere aandacht voor duurzaamheid/milieu maken dat de agrologistiek volop in beweging is.

Betere prestaties in agrologistiek vereist

In een veeleisende bedrijfsomgeving staan (inter)nationale ketenspelers voor de uitdaging om continue betere prestaties te leveren. Leveringen moeten vaker, sneller (responstijden), voordeliger, voedselveiliger en duurzamer plaatsvinden. Om op deze aspecten vooruitgang te boeken zijn topprestaties in agrologistieke ketens noodzakelijk. Naast de inrichting van logistieke ketens en processen is het een belangrijke vraag waar deze activiteiten ruimtelijk zullen gaan landen: in de buurt van de Mainports (gezien het internationale karakter), langs de vervoerscorridors (met het oog op de hechter wordende relatie met logistiek en handel met continentaal Europa) nabij traditionele productiegebieden of verspreid over Nederland?

Haalbaarheidsstudies naar intermodale lanes

De logistieke keten van veel agroproducten kenmerkt zich door het tijdkritische karakter van de leveringen: snelheid en betrouwbaarheid zijn belangrijk. Het is niet voor niets dat nog steeds de meeste goederen per vrachtwagen worden vervoerd. Langzamerhand ontstaat een breed streven vanuit het bedrijfsleven om ook rail meer als modaliteit in te zetten op bestemmingen in Oost- en Zuid Europa. Diverse haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd en pilots zijn in voorbereiding. 

Agrofood innovaties

Om toonaangevend te blijven zal voortdurend moeten worden geïnnoveerd. Dit heeft soms te maken met het kweken van nieuwe gewassen, soms met het anders ‘verpakken’ van bestaande producten (denk aan de snack groenteverpakkingen). Maar ook bedrijven in de toeleverende industrie zijn actief om steeds de best in class te zijn. Nederlandse kassenbouwers werken bijvoorbeeld over de hele wereld. Om innovaties te kunnen waarmaken en te ‘vermeerderen’ zal Nederland -naast haar handels- en logistieke functies- ook een deel van de productiefunctie moet en zien te behouden.

Van Greenports naar een netwerk van knooppunten

Nederland kent zes zogenaamde Greenports: Greenport West-Holland (recente fusie), Greenport Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek, de Greenport Noord Holland Noord en Greenport Venlo. In alle Greenports wordt gewerkt aan het verstevigen van de positie van de gevestigde bedrijven in het cluster en de relaties met de andere Greenports in Nederland. Steeds meer ontstaat het inzicht dat thema’s als geothermie, energietransitie en modernisering van het teeltareaal individuele Greenport-overstijgende onderwerpen zijn, die de Greenports gezamenlijk willen oppakken.

Agrologistiek & BCI advies

Op het gebied van agrologistiek is Buck Consultants International toonaangevend binnen Nederland en nauw betrokken bij het formuleren van visies en strategiebepaling en het samen met het bedrijfsleven uitvoeren van actieplannen en projecten. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het verbeteren van ketenprestaties, de ontwikkeling van vernieuwende agrologistieke concepten en het ‘doorrekenen’ van projecten.

Onze adviesactiviteiten betreffen

 • Onderzoek en analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen
 • Strategie- en koersbepaling
 • Doorrekenen van projecten en opstellen van business case
 • Ontwikkelen van intermodale verbindingen
 • Kwartiermakersrol bij opzet nieuwe organisatorische structuur

We zijn actief in alle Greenports van Nederland en werken nauw samen in keten- en netwerkprojecten met bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. De provincies waarin de Greenports zijn gevestigd behoren allen tot onze opdrachtgevers in relatie tot dit specifiek domein.

Meer weten over Agrologistiek?

Stel uw vraag aan onze expert

 • Rotterdam Food Cluster: positiebepaling agrofood cluster in internationale ketens
 • Provincies Zuid Holland Noord Holland en Limburg: kwartiermaker nationale governance structuur
 • Greenport Westland-Oostland: strategie ontwikkeling profilering Agrologistieke bedrijventerreinen
 • Agrifood Capital: Innovatieagenda Agrofood 
 • Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Westland: Relatie Greenport Westland-Oostland  en Mainport Rotterdam
 • Greenport Duin - en Bollenstreek: Ruimtelijk handelingskader glastuinbouw
 • Greenport Venlo: Marktbehoefteraming
 • Gemeente Vlaardingen: Projectleiding Food Innovation Academy (FIA)
 • Gemeente Terneuzen: Agrofood Port Zeeland
 • Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij: Clusterontwikkeling Agribusiness en Biobased Economy
 • Ministerie van Economische Zaken: Ketenontwikkeling Agrifood in opkomende economieën
 • Ministerie van IenW: Mainports en de samenwerking met de Greenports
 • Green meets Port collectief: naar innovatie- en uitvoeringsprojecten in agrofood en agrologistiek 

Cases