Eindelijk zijn ze eruit in Den Haag. Deze week treedt de nieuwe ministersploeg aan.

Met Cora van Nieuwenhuizen als minister van Infrastructuur en Waterstaat kan een begin gemaakt worden met nieuwe plannen voor de logistieke sector. Is dat ook zo? Het regeerakkoord geeft erg weinig uitsluitsel.

Eerst maar het zoet. Er komt extra geld voor het versneld aanpakken van knelpunten in het wegennet. Vooral rond de grote steden in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden. Zowel voor distributie als voor internationale activiteiten is dat goed nieuws. Daarnaast wil het kabinet extra inzetten op spoorvervoer en binnenvaart om de groei van het wegvervoer deels op te vangen. De bijbehorende maatregelen zijn echter mager. De gebruiksvergoeding voor het spoor zal ‘in de pas lopen met die in de buurlanden’. Ik weet eerlijk gezegd niet wat dit betekent. Inzet van de binnenvaart wordt gestimuleerd door betere afstemming van tijden van brug- en sluisbediening, wat vooral een bevestiging lijkt van beleid dat al in veel regio’s zoals Overijssel is doorgevoerd. Hier dus niet veel nieuws aan de horizon.

Het meest in het oog springend is de invoering van tol voor het vrachtverkeer. De opbrengsten hiervan worden deels aan de bedrijven teruggegeven via lagere motorrijtuigenbelasting. Daarnaast komen extra middelen beschikbaar voor innovatie en verduurzaming. Dit laatste vraagt om concrete plannen; een mooie uitdaging voor bedrijfsleven en de kennisinstituten in het vervoer. Tegelijkertijd is een besluit voor de invoering van rekeningrijden voor personenauto’s op de lange baan geschoven. Dit zal ongetwijfeld betekenen dat de sterke groei van het personenverkeer de komende jaren zal doorzetten en de bereikbaarheid verder onder druk komt te staan. Het Mobiliteitsbeeld 2017, dat het Kennisinstituut voor Mobiliteit deze week publiceert, bevestigt dit beeld. Uit deze studie blijkt dat de komende jaren de groei van de files door zal zetten, zelfs met de extra investeringen in infrastructuur van het nieuwe kabinet. De politieke keuze om af te zien van rekeningrijden heeft jammer genoeg grote gevolgen voor de bereikbaarheid en leidt tot hogere kosten voor het logistieke bedrijfsleven. Een gemiste kans.

Opvallend is ook wat ontbreekt in het regeerakkoord. Drie zaken vallen op. Allereerst dat nergens in de tekst de term logistiek terug te vinden is. De belangrijke economische functie van logistiek en de mainports Rotterdam en Schiphol komen niet of nauwelijks aan de orde. Ook ontbreekt logistiek in de uitwerking van het topsectorenbeleid. De focus verschuift naar drie grote maatschappelijke thema’s: energietransitie en duurzaamheid, landbouw, water en voedsel en hightech industrie. Tenslotte blijft het Rijk afwezig in de discussies over stadslogistiek en harmonisatie van regelgeving in binnensteden. De inzet blijft beperkt tot harmonisatie van de milieuzones, de rest blijft onbenoemd.

Een stevige lobby door het logistieke bedrijfsleven lijkt op z’n plaats. De sector komt er bekaaid af in het regeerakkoord. Bedrijven worden geacht fors te investeren in verduurzaming, de bereikbaarheid zal verder verslechteren en de aandacht voor logistiek als economische factor ontbreekt. Werk aan de winkel dus.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI