Brede welvaart verbreedt economische ontwikkeling naar (ook) sociale ontwikkeling (bijvoorbeeld arbeidsmarkt, inclusiviteit) en omgeving (duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit). Het brede welvaartsdenken staat inmiddels op tal van nationale, provinciale en gemeentelijke agenda’s. Maar waar zijn de concrete handelsperspectieven?

Veel brede welvaarts-studies en artikelen richten zich op het maken van allerlei indicatoren (o.a. CBS, PBL, SCP, Universiteit Utrecht/Rabobank) en het onderstrepen van het belang van brede welvaart. “Tegelijkertijd worstelt iedereen met de vraag: hoe geven we dit in de praktijk vorm? Dat was voor ons aanleiding een handelingskader te ontwikkelen”, aldus Marcel Michon, managing partner bij Buck Consultants International. Vanuit het perspectief van regio’s en gemeenten en met als vertrekpunt economie onderscheidt BCI 8 aanknopingspunten.

BCI Handelingskader Brede Welvaart 1.0

BCI Handelingskader Brede Welvaart 1.0

Bron: Buck Consultants International, 2021

Per thema is een eerste koersbepaling aangegeven

koersbepaling , BCI

Bron: Buck Consultants International, 2021

In een gezamenlijk webinar met Platform31 werden twee thema’s eruit gelicht: werklocaties en arbeidsmarkt.

Werklocaties

Voor werklocaties is de TED-aanpak goed bruikbaar. TED staat voor Toekomstige bedrijvigheid; Energietransitie en Duurzaam ruimtegebruik. Deze 3 pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vergen dus een integrale benadering.

Ook een versnelde aanpak van herontwikkeling bedrijventerreinen past in zorgvuldig ruimtegebruik en gezonde werk- en woonomgeving.

BCI heeft een aanpak uitgewerkt met nieuwe financieringsvormen voor herstructurering van delen van bedrijventerreinen (zgn. kansenzones), waarbij bedrijven als trekkers fungeren. Ook duurzame inpassing van logistieke bedrijvigheid past in uitwerking van brede welvaart. 

Arbeidsmarkt

BCI bepleit een bredere inzet van de accountmanagers van de afdelingen Economische Zaken van gemeenten: niet alleen aanspreekpunt voor bouwactiviteiten en vergunningen, maar ook actief de deur uit met arbeidsmarktmatching en het agenderen van duurzaamheid. De huisvesting van arbeidsmigranten in de logistiek en land- en tuinbouw schreeuwt om verplichtende adequate huisvesting, deels ook als tijdelijke/flexibele woonhuisvesting op bedrijventerrein.

Digitalisering in alle sectoren speelt (van industrie tot zorg en van logistiek tot zakelijke dienstverlening) en op alle opleidingsniveaus. BCI stelt een competitie voor onder gemeenten voor het beste DigitaliseringsOpleidingsPlan (DOP). De winnende 10 gemeenten krijgen elk 6 miljoen euro subsidie om drie jaren aan implementatie te werken.

Conclusie

‘Brede welvaart’ komt nu van de discussiefase in de handelingsfase. Ons Handelingskader Brede Welvaart biedt met 24 aanknopingspunten verdeeld over 8 thema’s perspectief om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Bekijk ook het webinar: Nieuwe financieringsvormen voor herontwikkeling binnenstedelijke bedrijventerreinen.

Download nu de presentatie: Anders kijken naar economie en maatschappij - op weg naar een handelingsperspectief

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI