De provincies willen een krachtige rol spelen in het duurzaam herstellen en vernieuwen van de Nederlandse economie. Er is geen tijd meer te verliezen. Daarom hebben de provincies een Herstelplan Regionale Economie gemaakt, waarin ze het Rijk en regionale partners oproepen om gezamenlijk aan de slag te gaan.

De provinciale bieden het Rijk en Europa een multiplier aan op de investeringsprogramma’s. “Daarmee werken we eensgezind, als één overheid, aan duurzaam herstel en vernieuwing van de economie. Samen met het Rijk en de EU versterken we het verdienvermogen van Nederland en dragen we met bestaande en nieuwe middelen fors en versneld bij aan de grote transities op het gebied van de arbeidsmarkt, circulaire economie, energietransitie en digitalisering”, aldus de gedeputeerden Eddy van Hijum en Martijn van Gruijthuijsen. Het Herstelplan is opgesteld door Buck Consultants International in samenwerking met de ambtelijke top van de provincies en alle gedeputeerden Economische Zaken.

Alle provincies doen mee

De gezamenlijke provincies doen dit aanbod aan het kabinet in het Herstelplan Regionale Economie. Gedeputeerden benadrukken dat dit een initiatief is van de gezamenlijke provincies: “De 12 provincies scharen zich achter dit plan. Elke provincie zal vanuit de eigen mogelijkheden aan de slag gaan en daarmee een belangrijke rol spelen in het herstel en de vernieuwing van de economie”.

Prioriteiten

In het Herstelplan worden concrete voorstellen geformuleerd om gezamenlijk -provincies, Rijk en partners- te investeren in het verdienvermogen van de regio’s en de nationale economie. Tegelijkertijd wordt daarmee de economie vergroend. De inzet van de rijksmiddelen uit het Groeifonds zijn hierbij essentieel. Uiteraard besteden de provincies in deze crisis ook aandacht aan de problemen van het MKB, de vrijetijdseconomie en de snel oplopende werkloosheid.

In de nieuw te maken afspraken met het Rijk gaan de provincies voor 5 prioritaire punten:

1. We organiseren het groeivermogen van morgen van onze regio’s en gaan daartoe fors investeren. Dat is belangrijk om de economische motor op gang te houden. Er zijn diverse provinciale plannen gereed en in ontwikkeling, waarop het Rijk en de EU kunnen aansluiten. Provincies bieden het Rijk (en Europa) aan om deze investeringen, vaak ondersteund door de ROM’s, te zien als multiplier voor beschikbare middelen bij het Rijk en EU.
2. We willen dat talent op alle niveaus behouden blijft én beschikbaar en inzetbaar is (human capital). We gaan investeren in wendbaarheid van mensen en werken samen met kennisinstellingen, werkgevers en werknemers aan een regionale aanpak voor een Leven Lang Ontwikkelen. Daar willen we samen met werkgevers voldoende middelen voor inzetten in onze arbeidsmarktregio’s.
3. We stimuleren innovatie van de economie, maar hebben ook oog voor onze regionale samenwerkingsverbanden en het brede MKB. Dit doel vraagt om een intensievere samenwerking tussen Rijk en Regio bij de inzet van instrumenten (o.a. via het Groeifonds) in kennis- en innovatie-ecosystemen, sleuteltechnologieën en (data- en energie-) infrastructuur. Dit leidt tot meer succesvolle start-ups en scale-ups, maar ook tot het vitaal en gezond houden van andere bedrijven.
4. We focussen ons op het versterken van de grote transities (energie, circulaire economie, digitalisering, mobiliteit). Provincies zorgen mede voor een stabiele, kansrijke en groene markt, waarbij veranderingen in benodigde infrastructuur haalbaar blijven voor bedrijven en burgers.
5. We maken extra vaart met de uitvoering van de nieuwe EU-middelen in het kader van Coronaherstel (REACT- EU). We versterken daartoe onze uitvoeringscapaciteit en blijven met het Rijk hierin samen optrekken.

Inzet provincies

Iedere provincie stimuleert de regionale economie op een manier, die past bij de kansen en opgaven in de provincies zelf. Wel werken we steeds vaker samen over de provinciegrenzen heen om de kwaliteiten van elkaars clusters te benutten en om de middelen effectiever in te kunnen zetten. Voorbeelden van die provinciegrens-overschrijdende samenwerkingen:

  • inzet op circulaire economie en energietransitie in Noord-Nederland en Zuidwest-Nederland
  • samen werken aan vernieuwing en verduurzaming van diverse agrofoodketens (eiwittransitie, gezonde voeding) door provincies in Oost- en Zuid-Nederland
  • vernieuwing en verduurzaming in de tuinbouw (autonome kassen en zaadveredeling) in de Westelijke provincies
  • regionale clusters, verspreid over het land, dragen bij aan de versnelling van het programma van de Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie
  • er zijn diverse voorbeelden te noemen van grensoverschrijdende programma’s op het gebied van medische technologie

Samen aan de slag

Van Hijum en Van Gruithuijsen hebben haast: “Er is geen tijd te verliezen. Provincies zijn bij uitstek de organisaties om de regionale economie te laten groeien en duurzaam te vernieuwen. Wij zetten daarvoor fors bestaande en nieuwe middelen in en sluiten daarmee optimaal aan bij het Groeifonds van het Rijk. Zo kan de inzet van dit fonds breed en effectief doorwerken in onze regionale economieën. Het Inter Provinciaal Overleg wil zo snel mogelijk samen met het Rijk en regionale partners bouwen aan de ontwikkelkracht van de Regionale economie”.

 

Download hieronder het herstelplan.
 

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI