Paul Bleumink

Managing Partner

Kerkenbos 10-31
6501 BL Nijmegen, Nederland

Als medeoprichter van BCI in 1985 heeft Paul Bleumink een grote variatie aan adviesopdrachten uitgevoerd op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkelingen, werklocaties, innovatie en clusterontwikkeling in een groot aantal sectoren en de daaruit voortvloeiende kansen voor steden en regio’s, zeehavens en luchthavens. Paul heeft daardoor een groot netwerk onder bedrijven en bij overheden, die het vestigings- en investeringsklimaat in hun regio’s willen versterken.

Paul is in staat om zijn kennis van economie, logistiek, innovatie en sterkten en zwakten van regio’s met elkaar te verbinden. Bovendien spreekt hij de taal van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Door die combinaties van kennis en ervaringen is hij in staat om in korte tijd complexe problemen te analyseren en om tot concrete oplossingen te komen.

Artikelen

Hoe ziet de stad eruit na COVID-19?
27-05-2020

Corona is de dood van de stad, beweren sommigen. Is dat wel zo? Is het nog verantwoord om allerlei functies te concentreren in steden? Moeten we we ...

Inzet van big data bij advies over ruimtegebruik en werklocaties
18-10-2018

De analyses van daadwerkelijk ruimtegebruik van bedrijven was jarenlang gebaseerd op oude ruimtecoëfficiënten (voor elke bedrijfstak aant ...

Bedrijventerreinen als energietransitiehubs
13-04-2018

Bedrijventerreinen zijn de energietransitiehubs van de toekomst. De doelstellingen van de nationale energie- en klimaatakkoorden en de internationa ...

Economische vitaliteit van regio's: Ruimte voor de Next Economy
30-05-2017

Stedelijke regio’s met een diverse economische structuur, veel talent en kennis doen het goed qua economische vitaliteit. Ook omliggende regi ...

Nieuws en columns

Belangrijke rol voor vitale bedrijventerreinen in economisch herstel
17-06-2020

Het kunnen beschikken over goede bedrijfsruimte op een goede, bereikbare locatie is een basisvoorwaarde, zodat mensen daar naartoe kunnen komen en ...

Tien tot twintig nieuwe initiatieven voor innovatiedistricten in Nederland – katalysator voor innovatie, economische groei en stedelijke ontwikkeling
22-04-2020

De komende 5 jaren zullen er in Nederlandse steden 10-20 nieuwe initiatieven voor innovatiedistricten ontstaan. Dat zijn binnenstedelijk gelegen, g ...

Tot 2030 neemt ruimtebehoefte van bedrijven toe met 5.500 – 9.500 ha en voor kantoren met 3-5 miljoen m2
12-12-2019

Rekening houdend met nieuwe productietechnieken en verduurzaming en afhankelijk van de economische groei is tot 2030 5.500 – 9.500 ha bedrijf ...

Versterking economie centraal in nieuwe structuurvisie Ruimte & Mobiliteit
11-06-2017

In een uitgebreid artikel in het vaktijdschrift Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening geven Paul Bleumink en senior adviseur Sandra van Liere aan d ...

Regionale revolverende fondsen: hype of succesformule?
07-09-2016

Het bezuinigen op allerlei subsidies heeft bij de overheid geleid tot een zoektocht naar nieuwe financieringsvormen voor het realiseren van haar ec ...

MIRT-projecten in de praktijk: de BCI-aanpak
23-09-2014

Een paar jaar geleden werd aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur & Transport (MIT) de ‘R’ van ruimte toegevoegd. Ruimtelijke in ...

Spoorterminalnetwerk in Nederland nog lang niet af
21-09-2014

Jarenlang was het adagium: vrachtvervoer per spoor binnen Nederland loont niet. Het tegendeel is echter waar. Op maar liefst vier plaatsen (Venlo, ...

Samenwerking Greenports - Mainports loont
03-07-2014

Dat is de conclusie uit het onderzoek Greenport Holland Mainport Logistiek. In opdracht van de provincie Zuid-Holland, de ministeries van Economisc ...

Topsectorenbeleid géén succes zonder actieve inbreng regio’s
12-09-2013

Het vorig jaar door het kabinet-Rutte gelanceerde nieuwe bedrijvenbeleid, met voorrang voor 9 topsectoren, is op vruchtbare grond gevallen. Het bed ...

Lancering Economische Agenda Zuidvleugel Randstad
28-01-2013

De investering is een uitwerking van de Economische Agenda Zuidvleugel 2020 (EAZ 2020), die namens de provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Holland ...

Transitie naar een biobased economie gaat stap voor stap
16-01-2012

De eindigheid van olie, kolen en gas maakt de zoektocht naar groene grondstoffen urgent. Dat kan variëren van biomassa om energie op te wekken ...

Regionale samenwerking bij uitvoering herstructurering bedrijventerreinen kan wél
13-12-2010

Parkstad Limburg is één van de vijf nationale pilotprojecten in het kader van het programma Mooi Nederland van (voorheen) het Ministe ...