Nieuw onderzoek van Buck Consultants International heeft de volgende top 10 van regio’s in Nederland opgeleverd met het meest krachtige en veelzijdige Logistieke Ecosysteem:

1 Groot-Rijnmond
2 West Noord-Brabant
3 Midden Noord-Brabant
4 Noord-Limburg
5 Zuidoost Noord-Brabant
6 Groot-Amsterdam
7 Arnhem-Nijmegen
8 Noordoost Noord-Brabant
9 Utrecht
10 Zuidwest-Gelderland                                     
                                                             

Regionaal Logistiek Ecosystemen op de kaart

Het onderzoek is een initiatief van Buck Consultants International en wordt mede mogelijk gemaakt door WDP. Daarnaast zijn er ook bijdragen geleverd door de regio’s Zuid-West-Gelderland, Arnhem-Nijmegen en de drie Limburgse regio’s.

In het onderzoek heeft Buck Consultants International een nieuwe methode ontwikkeld om de toekomstkracht van de Nederlandse logistieke regio’s in kaart te brengen. “Er is vooral gekeken naar logistieke ecosystemen, d.w.z. niet alleen naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de toekomstige potentiële kracht van de logistieke regio’s in Nederland voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra”, aldus Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International. “Regio’s zijn het juiste schaalniveau om logistieke ecosystemen te analyseren en te versterken, omdat arbeidsmarkt, bedrijfshuisvestingsmarkt en multimodale ontsluiting op juist dat geografische niveau onderscheidend zijn”.

Methode

Het logistieke ecosysteem geeft een overall inzicht in de toekomstkracht van de 40 regio’s in Nederland. Voor de aantrekkelijkheid van regio’s voor de vestiging van alleen internationale logistieke centra of juist alleen nationale distributie activiteiten zijn sommige factoren van groter of minder belang en kunnen de specifieke scores per regio afwijken. Dat geldt ook voor de gekozen gewichtensets voor de 16 factoren en 52 indicatoren die samen de kracht van het regionale logistieke ecosysteem bepalen. Deze zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van Buck Consultants International met locatiekeuzes van logistieke centra in binnen- en buitenland. Dat laat onverlet dat individuele bedrijven accenten kunnen leggen in hun afwegingen, die afwijken van het gemiddelde.

BCI kijkt naar 4 pijlers in de regionale logistieke ecosystemen:

  • voldoende marktomvang en kansen voor business development voor logistieke operaties; 
  • aantrekkelijke fysieke bedrijfsomgeving voor logistieke faciliteiten;
  • ontwikkeling arbeidsmarkt voor distributiecentra;
  • hoge mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties.

Per pijler zijn 4 hoofdfactoren benoemd en die in totaal 16 hoofdactoren zijn geoperationaliseerd in totaal 52 indicatoren. Al deze data zijn verzameld en geanalyseerd voor alle 40 regio’s in Nederland.

Vier hoofdcategorieën en zestien factoren van het Regionale Logistieke Ecosysteem

Rotterdam op de eerste plaats

De regio Rotterdam-Rijnmond kent het meest krachtige en veelzijdige logistieke ecosysteem van alle Nederlandse regio’s vanwege de combinatie van zeehavenlogistiek en nationale/ versdistributie. Bovendien kent de regio de één-na-grootste urbane agglomeratie in Nederland, met een daarbij behorende behoefte aan stadslogistiek. De regio Rotterdam-Rijnmond zal vanwege de aanwezigheid van de zeehaven ook op langere termijn aantrekkelijk blijven voor specifieke warehouses, bijvoorbeeld gekoppeld aan een relatief grote afvoer via feeder/shortsea over zee. Het is opmerkelijk dat Rotterdam-Rijnmond ook op het thema arbeidsmarkt goed scoort. De redenen zijn het relatief grote reservoir aan arbeidskrachten en de verschillende aanwezige logistieke opleidingen.

De plaatsen 2, 3 en 4 op de ranglijst van regionale logistieke ecosystemen zijn voor de logistieke hot spots West-Brabant, Midden-Brabant en Noord-Limburg. Hierbij scoren de eerste twee Brabantse regio’s iets beter doordat deze regio’s centraler in Nederland liggen en dus aantrekkelijker zijn voor nationale distributie. Deze conclusie kan worden getrokken uit de lagere score van Noord-Limburg op thema A Markt & Business Development. Als locatie voor Europese Distributiecentra doen de regio’s niet veel voor elkaar onder. Deze drie regio’s zijn ook voor e-commerce operaties erg interessant, ook omdat er veel ‘feeling’ met logistiek onder de beroepsbevolking is.

Nr. 5 Zuidoost Brabant scoort iets beter dan nr. 6 Groot-Amsterdam als regionaal logistiek ecosysteem. Beide regio’s hebben een goede uitgangspositie als ecosysteem, maar in Zuidoost Brabant speelt de maakindustrie als speerpunt in de regio een sterke rol en staat logistiek minder op de voorgrond; in Groot-Amsterdam is er ruimtegebrek voor de ontwikkeling van grotere logistieke warehouses. Beide regio’s zijn echter wel aantrekkelijke vestigingsplaatsregio’s voor individuele warehouses.

Totaalscore Regionaal Logistiek Ecosysteem Nederlandse regio’s

 

 

Reactie

WDP heeft deze studie mede mogelijk gemaakt. Michiel Assink, Algemeen Directeur van WDP Nederland, vindt juist de data gedreven analyse waardevol. “De hier gevolgde aanpak is uniek en heeft veel goede en actuele data opgeleverd voor alle regio’s in Nederland. In onze contacten met potentiële vestigers en óók voor onze eigen investeringsstrategie zijn dat zeer bruikbare analyses”.

 

Het hele paper lezen?

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI