Een uniek consortium van 15 logistieke vastgoedpartijen heeft adviesbureau Buck Consultants International in de arm genomen om een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de herontwikkelingsmogelijkheden van verouderde bedrijfslocaties (zogenaamde brownfields) voor toekomst-bestendige logistiek. Het onderzoek moet inzichtelijk maken waar de (maatschappelijke) opbrengsten en barrières liggen voor herontwikkeling van (delen van) reeds bestaande bedrijfslocaties. Resultaat wordt een nationale leidraad voor herontwikkeling, op basis waarvan ontwikkelaars en gemeenten succesvol kunnen samenwerken aan de realisatie van toekomstige herontwikkelingsprojecten.

De 15 participanten zijn (in alfabetische volgorde): Borghese Logistics, DHG, Garbe Industrial Real Estate, Heembouw, HVBM Vastgoed, Intospace, Logistics Capital Partners, MG Real Estate, Montea, Next Level, Panattoni, ProDelta, Prologis, Volker Wessels Logistics Development, WDP.

Vervolg

De verdiepende studie is het vervolg op een door BCI uitgevoerde verkenning van een 20-tal herontwikkelingsprojecten in West- en Zuid-Nederland. Begin juni publiceerde het adviesbureau een analyse van gebruik vóór en na herontwikkeling, succesvoorwaarden en barrières op basis van 20 casussen. De voorbeeldprojecten werden aangedragen door vastgoedontwikkelaars en -beleggers, verenigd in het door BCI opgezette Nationaal Logistiek Vastgoed Forum. De resultaten bleken gunstig:

  • op de totale oppervlakte van 110 ha van de 20 casussen was eerst 422.000 m2 bvo gebouwd, na herontwikkeling 778.000 m2 bvo, een stijging van 84%;
  • de werkgelegenheid groeide van 350 banen tot 2.600 banen;
  • de gebouwen hebben vrijwel allemaal het Breeam-duurzaamheidskenmerk en zijn energiezuinig gebouwd en vaak van zonnepanelen voorzien.

Opzet

“In dit vervolgproject gaan we allereerst een zo compleet mogelijk kwantitatief nationaal beeld van gerealiseerde herontwikkelingen maken”, zo vertelt Jordi Hubers, senior adviseur bij Buck Consultants International. Vervolgens worden barrières en kansen verder in beeld gebracht. “In de eerste verkenning zagen we dat het verkrijgen van benodigde vergunningen en toestemming voor de soms noodzakelijke herziening van een bestemmingsplan problematisch kunnen zijn. Maar we willen nu ook nadrukkelijk de gemeenten erbij betrekken. Hoe kun je gezamenlijk tot snelle oplossingen komen?”.

Eindresultaat is een Nationale Leidraad Herontwikkeling waarin kansen, problemen en oplossingsrichtingen worden gepresenteerd. “Met alleen herontwikkeling kan het ruimteprobleem voor logistieke activiteiten niet worden opgelost. Maar succesvolle herontwikkeling is wél een aantrekkelijke bijdrage aan de oplossing, ook al omdat ruimteintensiteit, duurzaamheid en energiegebruik er bij gebaat zijn”, aldus Hubers.

 

Meer weten over dit item?

Jordi Hubers

Jordi Hubers
Senior Consultant

Ontvang nieuws van BCI