Buck Consultants International heeft de kracht en veelzijdigheid van regionale logistieke ecosystemen in België, Nederland en Luxemburg onderzocht. De top-10 van de 24 Benelux-provincies ziet er als volgt uit:

1 Noord-Brabant
2 Antwerpen
3 Zuid-Holland
4 Limburg (NL)
5 Gelderland
6 Limburg (BE)
7 Oost-Vlaanderen
8 Noord-Holland
9 Luik
10 Luxemburg (LUX)

Regionaal Logistiek Ecosystemen in de Benelux

Het onderzoek is een initiatief van Buck Consultants International en is mede mogelijk gemaakt door WDP.

In het onderzoek heeft Buck Consultants International een nieuwe methode ontwikkeld om de toekomstkracht van logistieke regio’s in kaart te brengen. Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International: “Er is vooral gekeken naar logistieke ecosystemen, d.w.z. niet alleen naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de toekomstige potentiële kracht van de logistieke regio’s voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra”.

Medio april publiceerde Buck Consultants International/WDP een zelfde type onderzoek naar 40 regio’s in Nederland. Om ook goed vergelijkbare gegevens voor België en Luxemburg te vinden bleek het nodig om op provinciaal niveau 24 provincies/logistieke regio’s met elkaar te vergelijken.

Methode

Het logistieke ecosysteem geeft een overall inzicht in de toekomstkracht van de 24 Benelux-regio’s. Voor de aantrekkelijkheid van regio’s voor de vestiging van alleen internationale logistieke centra of juist alleen nationale distributie activiteiten zijn sommige factoren van groter of minder belang en kunnen de specifieke scores per regio afwijken. Dat geldt ook voor de gekozen gewichtensets voor de 16 factoren en 47 indicatoren die samen de kracht van het regionale logistieke ecosysteem bepalen. Deze zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van Buck Consultants International met locatiekeuzes van logistieke centra in Europa. Dat laat onverlet dat individuele bedrijven accenten kunnen leggen in hun afwegingen, die afwijken van het gemiddelde.

BCI kijkt naar 4 pijlers in de regionale logistieke ecosystemen:

• voldoende marktomvang en kansen voor business development voor logistieke operaties;
• aantrekkelijke fysieke bedrijfsomgeving voor logistieke faciliteiten;
• ontwikkeling arbeidsmarkt voor distributiecentra;
• hoge mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties.

Per pijler zijn 4 hoofdfactoren benoemd en die in totaal 16 hoofdactoren zijn vervolgens geoperationaliseerd met in totaal 47 indicatoren. Al deze data zijn verzameld en geanalyseerd voor alle 24 provincies in Nederland, België en Luxemburg.

Totaalscore Regionaal Logistiek Ecosysteem Nederlandse regio’s

Noord-Brabant op de eerste plaats

De conclusie is dat de regio’s Noord-Brabant en Antwerpen naast elkaar het beste scoren op het gebied van het Regionale Logistieke Ecosysteem in de Benelux. Beiden hebben wel een verschillende opgebouwd ecosysteem: Noord-Brabant is sterker in fysieke bedrijfsomgeving en innovatie en duurzaamheid, terwijl Antwerpen sterker is in Markt & Business Development en Arbeidsmarkt. Beide regio’s hebben een combinatie van Europese distributie-activiteiten en regionale/stedelijke distributie op een grote schaal. Antwerpen heeft daar bovenop ook de tweede haven van Europa binnen de provinciegrenzen, hetgeen ook sterk bijdraagt aan een hoge score.

(De Provincie) Zuid-Holland is de nummer 3 op de ranglijst. Zuid-Holland kent met Rotterdam de grootste haven van Europa binnen haar grenzen, en heeft bovendien de op één-na-grootste stedelijke agglomeratie in Nederland, met een bijbehorende behoefte aan stadslogistiek. De regio Rotterdam-Rijnmond zal vanwege de aanwezigheid van de zeehaven ook op langere termijn aantrekkelijk blijken voor specifieke warehouses, bijvoorbeeld gekoppeld aan een relatief grote afvoer via feeder/shortsea over zee. Het is opmerkelijk dat Rotterdam-Rijnmond ook op het thema arbeidsmarkt goed scoort; de redenen zijn het relatief grote reservoir aan arbeidskrachten en de verschillende aanwezige logistieke opleidingen. 

De vierde en vijfde plaats zijn voor de Nederlandse provincies Limburg en Gelderland. Limburg is vanwege de nabijheid van Duitsland en de goede fysieke mogelijkheden in trek als locatie voor Europese distributiecentra. De provincie scoort net iets lager op het thema Markt & Business Development. Gelderland ligt centraal in Nederland, en aan de transportcorridors A15/Waal/Betuweroute en A2, en zet sterk in op het ontwikkelen van de logistieke potentie, onder andere door veel werk te maken van Innovatie & Duurzaamheid.

De Belgische provincies Limburg en Oost-Vlaanderen zijn geëindigd op de plaatsen 6 en 7. Beide provincies zijn relatief sterk in Markt & Business Development, maar ze kennen wel een verschillend profiel. (Belgisch) Limburg is een achterlandregio op de transport-corridors van de havens naar het achterland, en is hiermee aantrekkelijk voor Europese distributiecentra. Oost-Vlaanderen is daarentegen een provincie die de kracht van zeehaven- en stedelijke distributie- activiteiten kan combineren. De provincie ligt ten westen van Antwerpen en heeft daardoor een grotere uitdaging om Europese distributie-activiteiten aan zich te binden.

De provincie Noord-Holland is als nr. 8 geëindigd, Deze provincie heeft met de grote zee- en luchthaven in de regio (beiden nummer 4 van Europa) en de hoofdstad Amsterdam een zeer sterke uitgangspositie als ecosysteem, maar een nadeel is het ruimtegebrek in de Amsterdamse regio voor de ontwikkeling van grotere logistieke warehouses. Daarnaast is het deel van Noord-Holland boven Amsterdam minder in trek als vestigingsplaats. De provincie kan zich goed richten op het aantrekken van distributie-activiteiten met hoge productwaarden, mede vanwege de luchthaven.

Op nummer 9 staat met de provincie Luik de eerste Waalse provincie genoteerd. Deze provincie is centraal gelegen op de achterlandcorridor, en kent een goede ontsluiting via water en lucht. Luik is in een transitieproces van industriële naar logistieke regio, en hier valt nog veel te winnen. Na Luik staat het Zuidwestelijke Henegouwen (met o.a. Charleroi en Bergen) als tweede Waalse provincie op plaats 12. Ook deze provincie zit in een transitieproces, en kan gebruik maken van de goede geografische positie tussen Brussel en Parijs en - net als Luik - van een relatief ruime arbeidsmarkt.

Het land Luxemburg sluit als nr 10 de top-10 van regionale logistieke ecosystemen in de Benelux af. Luxemburg zet zich de laatste jaren in om logistiek als speerpunt sector te ontwikkelen, en heeft een goede bereikbaarheid via spoor en lucht. Luxemburg kent echter krapte op de arbeidsmarkt, hetgeen veelal wordt opgelost via pendel van werknemers uit buurlanden.

Reactie

WDP heeft deze studie mede mogelijk gemaakt. Joost Uwents, CEO van WDP, vindt juist de data gedreven analyse waardevol. “De hier gevolgde aanpak is uniek en heeft veel goede en actuele data opgeleverd voor alle provincies in de Benelux. Het onderzoek dat zich richtte op alleen Nederland was nog gedetailleerder, maar met dezelfde methodiek zijn nu alle 24 provincies in België, Nederland en Luxemburg in kaart gebracht. In onze contacten met potentiële vestigers en óók voor onze eigen investeringsstrategie zijn dat zeer bruikbare analyses”.

Het hele papier lezen?

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI