Strategisch plan voor doorontwikkeling biobased economy

Overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuidwest-Nederland, verenigd in Biobased Delta


Opdracht

Stel een meerjarenplan op voor de doorontwikkeling van de biobased economy in Zuidwest-Nederland, dat gedragen wordt door bedrijven en kennisinstellingen waarbij de doorwerking in de regionale economie zichtbaar wordt gemaakt en waarvoor de financiering voor meerdere jaren geregeld is.

Kern van het project

Benut de kennis en netwerken van BCI van overheden en bedrijven in Zuidwest-Nederland om een versnelling te geven aan de ontwikkeling van diverse initiatieven in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland en probeer daar meer samenhang in aan te brengen. Op basis van die samenhang is het mogelijk om tot een grotere inzet van middelen van alle partijen te komen, mede doordat met succes gebruik gemaakt kan worden van middelen van het Rijk en de EU.

Methode

Een strategisch plan begint met het opstellen van een uitdagende positionering van het cluster in regionaal en (inter)nationaal perspectief: in welke segmenten liggen er kansen en hoe kunnen bedrijven en kennisinstellingen beter aansluiten op die scherpe positionering? Het is vaak nodig de bestaande keuzes van clusters aan te scherpen en om segmenten af te bakenen waar het cluster op de nationale en internationale markten een positie kan ontwikkelen. Die stevige en aangescherpte positionering leidt tot enthousiasme in de regio en dat biedt de basis voor een fasegewijze doorontwikkeling en financiering van de activiteiten van het cluster. Dat vraagt van BCI-adviseurs om goed op de hoogte te zijn van kansen in technologievelden, maar ook het vermogen te hebben om MKB-bedrijven (ondernemerschap) en overheden (politiek-bestuurlijke antenne) goed mee te nemen in processen.

Resultaten

Aansprekend strategisch plan Biobased Economy van Biobased Delta dat de basis vormt voor diverse projecten en programma’s in Zuidwest-Nederland.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert