Strategie Economische Kerncorridor A16

Gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Moerdijk


Opdracht

De gemeenten langs de A16, te weten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Moerdijk, hebben geconstateerd dat de regio verder kan worden ontwikkeld als ‘corridor’ tussen Moerdijk en Breda. Redenerend vanuit deze corridorfilosofie is Buck Consultants International gevraagd om een economische strategie te ontwikkelen gericht op het positioneren van de Corridor A16 binnen West- en Midden-Brabant.

Kern van het project

De gemeenten langs de A16 hebben de ambitie om vanuit de ‘corridor’-gedachte de economische kracht van de logistiek, in combinatie met de moderne (maak)industrie, in de regio te versterken. Hiertoe dient het economisch DNA van de regio in relatie tot logistiek en (maak)industrie geanalyseerd te worden om van daaruit tevens het economisch concept van de regio te duiden. Hieraan worden een strategie en acties gekoppeld waarmee werk gemaakt kan worden van het versterken van de economische kracht van de regio.

Methode

Om tot een goed onderbouwde strategie te komen is als eerste stap een gebiedsfoto gemaakt met aandacht voor onder meer de economische betekenis en kracht van de corridor, trends en ontwikkelingen in de logistiek, alsmede een beknopte benchmark. Op basis van deze informatie is een analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen opgesteld, die vervolgens de basis vormde voor het economisch concept van de Kerncorridor. Binnen deze strategische koers zijn verschillende actielijnen uitgevoerd, bijvoorbeeld ten aanzien van betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is er volop aandacht voor integrale versterking, branding en vermarkting van de regio als logistieke hotspot in combinatie met de moderne (maak)industrie.

Resultaten

Duiding van het economische concept van de Kerncorridor A16 en een strategie voor het versterken en vermarkten van het regionale vestigingsklimaat voor de logistiek en de moderne (maak)industrie.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert