MKBA verbreding van het Wilhelminakanaal

Gemeente Tilburg


Opdracht

Voer maatschappelijke kosten-batenanalyse uit naar verbreding van het Wilhelminakanaal

Kern van het project

Het Wilhelminakanaal is een belangrijke vaarweg tussen de haven van Rotterdam en logistieke hotspot Tilburg. De vaarklasse II is niet langer toereikend voor de aan- en afvoer per binnenvaart. Naast het westelijk deel wil de gemeente Tilburg ook het oostelijk deel tot aan de haven van Loven verruimen naar een bevaarbaarheid met vaarklasse IV-schepen. Om nut en noodzaak in beeld te brengen is door BCI een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld, die na toetsing door Rijkwaterstaat is goedgekeurd.

Whilhelminakanaal

Methode

Het opstellen van de maatschappelijke kosten-batenanalyse, conform landelijke richtlijnen, start vanuit een gedegen regionaal economisch perspectief. Gedurende het onderzoek is gesproken met alle kanaalgebonden bedrijven in Tilburg, die van een mogelijke verruiming zouden profiteren. De toekomstige goederenstroom-prognoses zijn hierbij gebaseerd op het lokaal economische klimaat en vervolgens in perspectief geplaatst t.o.v. de macro-economische voorspellingen van het Centraal Plan Bureau en het Havenbedrijf Rotterdam.

Tevens is in een later stadium – vanwege significante kostenstijgingen door het optreden van geohydrologische knelpunten - een separate notitie geschreven, die ingaat op de maatschappelijke waarde van de volledige vaarklasse IV-bereikbaarheid van het Wilheminakanaal. De notitie geeft een overzicht van de positie van Tilburg als logistieke draaischijf, het belang van de trimodale bereikbaarheid voor het vestigingsklimaat en een overzicht van de knelpunten bij vaarklasse II-bereikbaarheid op bedrijfsniveau. De MKBA-rapportage is getoetst en geaccepteerd door Rijkswaterstaat.

Resultaten

Een helder overzicht van de maatschappelijke kosten en opbrengsten, maar tevens onderbouwing van nut en noodzaak van het investeren in het opwaarderen van het Wilhelminakanaal. Dit heeft geleid tot sluitende financiële afspraken tussen het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg en het bedrijfsleven. Het gaat hierbij om een investering van circa € 115 miljoen voor het realiseren van fase 1 (70% Rijk, 15% provincie, 15% gemeente) en nog eens circa € 25 miljoen voor fase 1,5 (50% provincie en 50% gemeente). De werkzaamheden zijn inmiddels (2018) in volle gang.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert