Maatschappelijke kosten baten analyse Rijksweg N59

Provincie Zeeland


Opdracht

Maatschappelijke kosten en baten in beeld brengen van verbreding van de Rijksweg N59

Kern van het project

Het kwantificeren en waar mogelijk monetariseren (in geld uitdrukken) van effecten van een ingreep in de N59 als het gaat om doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid, maar ook werkgelegenheid en leefbaarheid.

Methode

Gestart is met het beschrijven van een aantal scenario’s voor de ingreep in de N59. Deze zijn gerelateerd aan de omvang van de ingreep (verbreden) en de lengte in kilometers van de ingreep (alleen bepaalde wegvakken, alleen tot bepaalde knooppunten). Steeds is bekeken wat de effecten zijn op doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid, mede gebaseerd op wetenschappelijke studies van onder meer SWOV. Uiteindelijk konden ‘harde’ cijfers inclusief effecten worden gepresenteerd. De meer indirecte effecten zijn in beeld gebracht door middel van bureau-expertise en gesprekken met marktpartijen. Hierdoor ontstond een integraal beeld.

Resultaten

Een goede onderbouwing van de effecten van een ingreep in deze autoweg. Noot: een goede onderbouwing is een noodzakelijke voorwaarde om tot een positief besluit te komen, maar er vindt uiteindelijk ook een bredere afweging plaats (ten opzichte van andere voorgenomen investeringen).


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert