Gebiedsontwikkeling vandaag de dag is vraaggericht, stelt kwaliteit voorop, kenmerkt zich door planrealisme en erkent duurzaamheid als drijvende kracht. Gebiedsmanagement wordt geacht meer waardecreatie te verankeren. Is dat wel zo?

In de discussie over brede waardecreatie maakt Buck Consultants International onderscheid tussen verlengde financiële waardecreatie en meervoudige waardecreatie. Bij verlengde waardecreatie gaat het niet alleen om de grondexploitatie, maar ook om het beheer en onderhoud van openbare ruimte, energie-exploitatie en exploitatie van gemeenschappelijke faciliteiten en diensten. Meervoudige waardecreatie laat zien dat gebiedsontwikkeling mogelijk ook economische, technologische, maatschappelijke (bijv. cultuurhistorie) en duurzaamheidsbaten kan hebben. BCI-directeur René Buck: “Bij verlengde financiële waardecreatie gaat het om de zgn. total costs of ownership, de totale vastgoed- en vastgoedgerelateerde kosten. Dat zijn allemaal euro’s. Meervoudige waardecreatie vraagt juist aandacht voor baten, die niet in euro’s zijn uit te drukken.

Gebiedsmanagement

Om zoveel mogelijk waarde te creëren is integraal denken en organiseren van groot belang. “Gebiedsmanagement kent vele vormen. Van gezamenlijke promotie tot het vormen en bevorderen van een community, zoals bijvoorbeeld op de Zuidas. Ook parkmanagement wordt ertoe gerekend. Een zware vorm van gebiedsmanagement is dat alle gebouwen op een terrein in handen van één partij zijn. Dat kan een private belegger of een publiek privaat consortium zijn”. Door te werken met een integraal gebiedsfonds kan een belegger rekenen op een goed rendement, risicospreiding en waarde-ontwikkeling, zo concludeert een gezamenlijke studie van Buck Consultants International en SADC (Schiphol Area Development Company). De Technische Universiteit Delft liet eerder dit jaar zien dat in het Verenigd Koninkrijk Cheswick Park, Bristol Harbourside and Liverpool One interessante voorbeelden zijn en in de VS een deel van Hollywood (Los Angeles) en South Lake Union (Seattle). Het meest prominente voorbeeld in Nederland is de High Tech Campus in Eindhoven, een innovatiecampus die door een consortium onder leiding van Marcel Boekhoorn (Chalet Group) voor 425 miljoen euro gekocht werd van Philips. Op het terrein zijn inmiddels meer dan 100 bedrijven gevestigd, met bijna 10.000 werknemers.

Voordelen

René Buck constateert dat verdere definiëring en afbakening van ‘echt’ gebiedsmanagement van groot belang is. “De financiële voordelen van gebiedsmanagement, waarbij eigendom en beheer in één hand zijn, lijken voor eindgebruikers en beleggers aanwezig. Maar in de Nederlandse context zijn er nog géén harde bewijzen. Wij denken dat vooral voor unieke, onderscheidende locaties, met marktdynamiek en marktdruk lange termijn-beleggers warm zullen lopen, mits van actief management ten aanzien van diensten, kwaliteit van het gebied en mogelijk leegstand sprake is”.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI