Economische kansen spoorzone Tilburg

Gemeente Tilburg


Opdracht

Het in kaart brengen van de economische kansen van het spoorzonegebied in Tilburg

Kern van het project

De gemeente en haar partners (bedrijfsleven) waren op zoek naar een alternatieve bestemming van het spoorzone gebied in Tilburg.

Methode

Onze adviseurs hebben verschillende typen functies onderzocht (onder andere gericht op leisure en verblijf) en hiervoor ruimtelijke modellen gebouwd (het gaat dan om het inzichtelijk maken van de ruimtebehoefte per functie- invulling van de transformaties). Voor de functie-invullingen zijn concurrentieanalyses uitgevoerd met als kernvraag in hoeverre bepaalde initiatieven uniek zijn en of er al in initiatieven wordt voorzien in de regio. Tot slot zijn berekeningen gemaakt van de opbrengsten en de met mogelijke investeringen gepaard gaande kosten en daarnaast zijn de maatschappelijke baten in beeld gebracht.

Resultaten

De analyse heeft geresulteerd in een economische positionering van het project, zowel binnen de gemeente Tilburg als binnen het gebiedsontwikkelingsproject Spoorzone Tilburg. Vervolgens zijn de projecteffecten van het projectalternatief en nulalternatief in kaart gebracht en gekwantificeerd middels Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De rapportage heeft als onderbouwing gediend voor besluiten in de gemeente zelf en als onderdeel om financiële steun te vragen bij het Rijk. Mede door de grondige werkwijze konden de juiste keuzes worden gemaakt.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert