Beginselen

Een grondexploitatie en een maatschappelijke kosten-batenanalyse zijn op een verschillende leest geschoeid. De grondexploitatie is een berekening van de kosten en opbrengsten van alle gronden in een bouwplan tot en met het moment van uitgifte van de laatste gronden. De Grex biedt daarmee inzicht in de kosten en opbrengsten voor de investeerder (in veel gevallen een gemeente). De maatschappelijke kosten-batenanalyse is een welvaartsanalyse die de gehele levensduur van het project omvat. Aan de maatschappelijke kosten-batenanalyse ligt een bedrijfseconomische analyse ten grondslag waaruit blijkt of een project gedurende de beoogde levensduur voldoende financiële opbrengsten zal genereren. De bedrijfseconomische analyse is dus breder dan de Grex. In de Grex ontbreken de kosten en opbrengsten na het gereedkomen van het project, maar ook buiten het eigenlijke plangebied en/of bij derden. Jaap Bovens, senior adviseur bij Buck Consultants International vat de verschillen als volgt samen. “De grondexploitatie geeft inzicht in de financiële effecten gedurende de realisatiefase van de grondproductie. De bedrijfseconomische analyse geeft daar bovenop inzicht in alle financiële effecten gedurende de realisatie- én exploitatiefase. De MKBA kijkt vanuit het perspectief van alle partijen in Nederland naar de welvaartseffecten gedurende de realisatie- en exploitatiefase, zoveel mogelijk uitgedrukt in euro’s”. Het rapport dat is opgesteld door Buck Consultants International, Fakton en SEO, geeft in elf stappen hoe de grondexploitatie eenvoudig is om te vormen tot input voor de MKBA. Daarbij staat enerzijds transparantie en vergelijkbaarheid van de Grex en anderzijds uniforme financiële en rekenkundige bewerkingen van gegevens uit de Grex tot input voor de MKBA, centraal.

Het rapport is hier te downloaded.

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI