In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Buck Consultants International, in samenwerking met de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, gewerkt aan verbetering van het stellen van prioriteiten, waarbij de zgn. gebiedsagenda’s (MIRT) als aanleiding én voorbeeld dienden. In deze gebiedsagenda’s hebben 8 regio’s een ruimtelijke agenda opgesteld, waarin een beeld wordt geschetst van de ruimtelijke opgaven op de korte, middellange en lange termijn. Kenmerk van deze agenda’s is dat ze alomvattend zijn: vaak worden alle opgaven en bijbehorende projecten genoemd. Dat leidt vervolgens tot – wat critici noemen – ‘verjaardagslijstjes’ en ‘sinterklaasplanning’. Sandra van Liere, senior adviseur, geeft als belangrijkste aanbeveling dat er eerder in het proces een helder onderscheid moet komen tussen prioriteren op het niveau van opgaven (bijv. versterking ruimtelijke economie) en het niveau van projecten (bijv. bereikbaarheid van een technologiecampus). “In onze methodiek wordt meteen voorgesorteerd op het opgavenniveau: hoe verhouden opgaven zich tot elkaar, welke hebben op basis van inhoud en maatschappelijke urgentie de hoogste prioriteit en welke zijn het meest voor de hand liggend vanuit haalbaarheid en marktperspectieven. Pas in de volgende ronde moet je kijken naar concrete projecten”. Voor de implementatie van de nieuwe methodiek van de later dit jaar bij te stellen gebiedsagenda’s is een handleiding opgesteld. Als kader voor het tegen elkaar afwegen van verschillende opgaven en/of projecten is een afwegingscilinder ontwikkeld, waarin 4 afwegingsniveaus zijn onderscheiden: inpassing in beleid; intrinsieke kenmerken/kwaliteiten; uitvoeringsaspecten; risicoprofiel. Deze afwegingscriteria zijn vervolgens geoperationaliseerd, waarbij ook een handig en gedetailleerd overzicht van methoden en technieken (bijv. multi-criteria-analyse, kostenbatenanalyse, synergietoets, stakeholdersanalyse, business case) is samengesteld.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI